Šifre plaćanja - inostranstvo

Šifarnik osnova plaćanja prema inostranstvu - devizni platni promet

Naziv Opis Priliv Odliv
Roba – sve naplate, odnosno plaćanja izvoza i uvoza robe (pre i posle izvršenog izvoza i uvoza robe) , – naplata, odnosno plaćanje prevoznicima robe prodate u lukama i na aerodromima ako je pri izvozu, odnosno uvozu popunjena carinska deklaracija, – kamata za neblagovremeno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe, – zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe, – naplate izvoza, odnosno plaćanje uvoza robe bez carinske deklaracije: izvoz, odnosno uvoz knjiga, stručne literature i dr., – plaćanja štete (neosigurane) pri izvozu i uvozu robe, – naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena oplemenjivanju, – naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena popravkama. 112 112
Roba na teritoriji Republike Naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju. 712 712
Plaćanje robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo Plaćanje kupljene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo, odnosno naplata po tom poslu u roku od 180 dana od dana izvršenog plaćanja 312 312
Roba za snabdevanje transportnih sredstava Naplate, odnosno plaćanja po osnovu isporučene robe za snabdevanje rezidentnih/nerezidentnih prevoznih sredstava (brodovi, avioni, drumska vozila, železničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i dr. Na stranim/domaćim terminalima (pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sl.) ako pri izvozu, odnosno uvozu nije bila popunjena carinska deklaracija, bez obzira na to da li su plaćanje, odnosno naplata izvršeni pre ili posle isporuke robe 147 147
Otpisi razlika na fakturisanu vrednost robe / 650 650
Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe / 651 651
Primljena pokrića za loro (izvozne) akreditive / 514 /
Pomorski saobraćaj Prevoz putnika 202 202
Pomorski saobraćaj Prevoz robe 201 201
Pomorski saobraćaj Ostalo 208 208
Vazdušni saobraćaj Prevoz putnika 242 242
Vazdušni saobraćaj Prevoz robe 241 241
Vazdušni saobraćaj Ostalo 248 248
Drumski saobraćaj Prevoz putnika 252 252
Drumski saobraćaj Prevoz robe 251 251
Drumski saobraćaj Ostalo 258 258
Železnički saobraćaj Prevoz putnika 222 222
Železnički saobraćaj Prevoz robe 221 221
Železnički saobraćaj Ostalo 228 228
Rečni saobraćaj Prevoz putnika 232 232
Rečni saobraćaj Prevoz robe 231 231
Rečni saobraćaj Ostalo 238 238
Usluge taransporta nafte, gasa i električne energije Troškovi transporta nafte i gasa cevovodima i transport električne energije 213 213
Špediterske usluge Sve usluge vezane za poslove špedicije 270 270
Iznajmljivanje vozila s posadom nerezidenima za određeni period, i obrnuto / 218 218
Ostale usluge povezane s transportom uključuju Troškove eksploatacije, naknade za puteve, tranzitne takse, takse za prelet i dr 219 219
Otkup/prodaja efektivnog staranog novca – nerezidenti Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od nerezidenata, odnosno nerezidentima 701 701
Otkup/prodaja čekova – nerezidenti otkup, odnosno prodaja čekova od nerezidenata, odnosno nerezidentima 699 699
Prodaja, odnosno kupovina domaće valute u inostranstvu prodaja efektivnih dinara u inostranstvu i njihov reotkup od inostranstva 707 707
Plaćanja u inostranstvu za prodate čekove stranih izdavalaca / / 341
Turističke usluge Plaćanja u korist rezidenata ili nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja pružaju turističke usluge, usluge turističkih agencija, usluge smeštaja – hotela i drugih smeštajnih objekata, usluge restorana, organizacija izleta, usluge prevoza koje prevoznici rezidenti pružaju nerezidentima u zemlji, usluge turističke animacije i dr. 702 895
Ostalo – turističke usluge prodaja robe i drugih usluga turistima, dozvole za lov i ribolov 705 702
Službena putovanja u inostranstvo troškovi u vezi sa službenim putovanjima rezidenata u inostranstvo radi obavljanja svih vrsta poslovnih delatnosti. / 340
Naknada (refundacija) od nerezidenta za nastale troškove službenog puta rezidenta u inostranstvo / 343 /
Naknada za plaćene troškove koje je nerezident ostvario tokom službenog boravka u našoj zemlji / 342 /
Turističke usluge – zdravstvene usluge troškovi i naknade lečenja u bolnicama, lečilištima i rehabilitacionim centrima, troškovi medicinskih tretmana i dr. 401 804
Turističke usluge – školovanje ukupni troškovi školovanja (stipendije i školarine) , troškovi specijalizacije, ostali troškovi u vezi s školovanjem 812 812
Platne kartice plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu platne kartice. 532 132
Telekomunikacione usluge prenos zvuka, prenos informacija telefonom ili teleksom, telegrami, kablovski ili satelitski prenos, korišćenje SWIFT‑a, doprinosi za gledanje satelitskih programa, iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.) , elektronska pošta i dr 245 245
Ostale komunikacione usluge usluge koje su podrška uslugama telekomunikacija i drugim sličnim uslugama, PTT usluge – koje uključuju usluge iznajmljivanja poštanskih sandučića, usluge povezane s neisporučenom poštom, dostavljanje pošiljaka, kurirske usluge i sl., usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa. 249 249
Građevinski radovi u inostranstvu Građevinski radovi koje rezidenti obavljaju u inostranstvu u trajanju do godinu dana, a uključuju pripremu lokacije, građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji, usluge gradnje i montaže, uključujući uvezenu opremu i robu za rad na projektima, usluge iznajmljivanja građevinske opreme ili opreme za rušenje, zajedno sa osobljem, građevinske popravke 317 317
Građevinski radovi u inostranstvu avansi po osnovu investicionih radova: avansi, odnosno prilivi po privremenim situacijama i obračunima (odnose se na preduzeća koja moraju odvojeno voditi računovodstvo za poslovnu jedinicu ili plaćaju porez u državi u kojoj obavljaju investicionu delatnost) , plaćanja u inostranstvu po osnovu izvođenja investicionih radova 421 421
Građevinski radovi u inostranstvu – za troškove plaćene u dinarima naplate po osnovu investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu za troškove plaćene u zemlji u dinarima (izuzev robe). 422 /
Građevinski radovi koji se izvode u zemlji naplate iz inostranstva na osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana, sva plaćanja, uključujući i avanse, po osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana 475 475
Osiguranje – premije naplate i plaćanja premija osiguranja i prenosa po osnovu osiguranja života koje nerezidenti vlasnici polisa plaćaju rezidentnim društvima za osiguranje; naplate i plaćanja kod stranog društva za osiguranje po osnovu sledećih osiguranja: (a) osiguranja investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opreme za izvođenje ovih radova ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode; (b) osiguranja inostranih kredita, radi osiguranja vraćanja tih kredita, ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom; (v) osiguranja brodova u izgradnji ili remontu ako je to izričito predviđeno ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem; (g) osiguranja prekomorskih brodova od odgovornosti vozara za štete učinjene trećim licima i njihovoj imovini; (d) osiguranja robe koja se izvozi iz Republike, odnosno uvozi u Republiku ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica; (đ) osiguranja kod stranog društva za osiguranje imovine domaćih privrednih društava u vlasništu domaćih lica ili zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu, kao i osiguranja zaposlenih u tim privrednim društvima – ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno; (e) osiguranja koje predlagač za dobijanje dozvole nadležnog organa u Repulici za kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava, odnosno za stavljanje u promet medicinskih sredstava stranih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, može ugovoriti sa stranim društvima za osiguranje u slučaju nastanka štete kao posledice primene tih lekova, odnosno medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih sudova i drugih organa da odlučuju o zahtevima za naknadu štete; (ž) osiguranja stranih lica koja se nalaze u Republici i čija se imovina može osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici 259 259
Provizije društva za osiguranje / 264 264
Provizije reosiguravača / 267 267
Reosiguranje – premije / 268 268
Reosiguranje – naknade štete / 269 269
Uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici Naplate i plaćanja koje nerezidenti vrše po osnovu penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici 807 807
Finansijske usluge, osim osiguranja Sve usluge finansijskog posredovanja i dodatne usluge koje rezidenti pružaju nerezidentima, odnosno koje nerezidenti pružaju rezidentima, a uključuju i a) provizije i troškove povezane s finansijskim transakcijama, i to s primanjem depozita, sa akreditivima, garancijama i sl., s finansijskim lizingom, s faktoringom, s poslovima kupovine dugovanja i potraživanja ostvarenog iz spoljnotrgovinskog poslovanja rezidenta, s kreditnim poslovima, sa isplatom šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača, s klirinškim plaćanjima, s deviznim transakcijama; b) usluge finansijskog savetovanja, upravljanja finansijskom imovinom povezane s poslovanjem platnim karticama, određivanja kreditnog rejtinga; v) druge usluge 400 400
Provizija na transakcije hartijama od vrednosti Provizije i troškovi povezani sa poslovanjem hartijama od vrednosti, transakcijama finansijskim derivatima, brokerskim uslugama i dr 403 403
Računarske i informacione usluge Usluge povezane s hardverom, softverom, bazama podataka, kao i usluge vezane za medije, pretplate i sl. A obavljaju se između rezidenata i nerezidenata: 302 302
Prava industrijske svojine (patenti, licence i robni žigovi) Naknade i druge takse za korišćenje licenci i patenata, autorskih prava, registrovanih robnih marki (reči, simboli, dizajn ili njihova kombinacija) , prava na industrijske procese i dizajn (robna marka i sl.) , licenciranih računarskih programa, dozvola za registrovanje proizvoda, drugih prava 301 301
Franšiza / 410 410
Zastupnička i posrednička provizija Provizija za usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata u trgovanju robom i uslugama provizije agentima, zastupnicima i posrednicima, provizije trgovcima, provizije robnim brokerima, provizije dilerima i komisionarima, usluge veštačenja vezane za trgovinu i dr 310 310
Zakup opreme Obuhvata sve vrste (operativnog) zakupa opreme (mašine, računari i druga oprema). 489 489
Zakup transportnih sredstava bez posade brodova, aviona, motornih vozila, uključujući rentakar usluge, železničkih kontejnerskih vagona, platformi itd., ostalih vozila 490 490
Istraživanje i razvoj fundamentalna i primenjena istraživanja, laboratorijske i druge usluge, projekti i elaborati, kotizacije za stručne i naučne skupove, refundacija troškova organizacije stručnih seminara i dr 303 303
Pravne, računovodstvene i konsultantske usluge pravna savetovanja i zastupanja (advokatske usluge) , upravljanje firmom, tržištem, ljudskim resursima i proizvodnjom, usluge sudskih veštačenja, računovodstvena savetovanja, revizija, savetodavni poslovi u oblasti poreza, usluge prevođenja i objavljivanja stručnih i naučnih članaka (tantijeme) i dr 304 304
Poslovni konsalting konsultantske usluge u vezi sa upravljanjem poslovnim projektima, preduzetnički i poslovni konsalting, kotizacije za poslovne skupove, refundacija troškova organizacije poslovnih skupova i dr 305 305
Propaganda i ispitivanje tržišta usluge reklamnih agencija, oglašavanje u medijima, ispitivanje javnog mnjenja, troškovi organizacije sajamskih izložbi, prezentacija proizvoda u inostranstvu, ispitivanje tržišta i dr 300 300
Arhitektonske, inženjerske i druge tehničke usluge arhitektonske i građevinske usluge projektovanja, nadgledanje izvođenja projekata, geodetske usluge, usluge tehničke kontrole proizvoda, otkup konkursne i aukcijske dokumentacije i dr 316 316
Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu poljoprivredne usluge (žetva, obrada useva, uzgoj i vakcinisanje životinja, kao i usluge povezane s lovom, ribolovom i šumarstvom) , rudarske usluge (usluge proizvodnje nafte i gasa, rudarski inženjering i geološka merenja) , usluge prerade otpadaka, usluge dekontaminacije i asanacije i dr 306 306
Skladištenje / 319 319
Kontrola kvaliteta i kvantiteta robe tehničko testiranje robe, analize i izdavanje certifikata i dr 280 280
Ostale usluge usluge čuvanja i traženja, fotografske usluge, usluge čišćenja, usluge pakovanja robe, komunalne usluge, usluge obrade tenderske dokumentacije, druge usluge 307 307
Oplemenjivanje robe naplate, odnosno plaćanja naknada za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. Rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama). 315 315
Popravka robe Naplate, odnosno plaćanja usluga popravki i servisiranja robe 314 314
Audio vizuelne usluge naknade za izvršene usluge koje se odnose na proizvodnju filmova, radijskih i televizijskih programa, kao i muzičku produkciju, distributivna prava na audio‑vizuelne proizvode (filmske i televizijske programe) , televizijsko pravo prenosa sportskih, koncertnih i sličnih događaja, plaćanje troškova računarske obuke i dr 409 409
Usluge iz oblasti kulture usluge muzeja, biblioteka, pozorišta i orkestara, članarine kulturnim organizacijama, autorska prava kompozitora koja su povezana s muzičkom produkcijom, organizovanje modnih revija, autorska prava na izvođenje pozorišnih predstava i koncerata, usluge kulturnih centara pri ambasadama, druge usluge iz oblasti kulture 765 765
Sport i rekreacija kotizacije za međunarodne sportske manifestacije, članarine u međunarodnim sportskim organizacijama, međunarodni transferi profesionalnih sportista, drugo 760 760
Honorari Naknade honorara, lekara i drugog medicinskog osoblja, nastavnika i lektora, sportista, glumaca i producenata, umetnika, muzičara i novinara, drugo 810 780
Vladine usluge Prihodi i rashodi domaćih ambasada, konzulata i vojnih predstavništava, kao i članova njihovih porodica u zemlji u kojoj su smešteni, uključujući i kancelarijsku opremu, nameštaj, komunalne usluge, službena vozila i njihovo održavanje, službenu reprezentaciju i dr 721 721
Dohodak od rada, plate i druge naknade stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima u domaćim ambasadama, državnim institucijama i drugim predstavništvima u inostranstvu, stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima u stranim diplomatskim i drugim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u Republici, zaposlenim prigraničnim i sezonskim radnicima 600 600
Dohodak od kapitala, dividende isplaćena dobit od učešća u kapitalu, isplaćena dobit od obavljanja privrednih delatnosti u inostranstvu, transfer dobiti 578 160
Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu / 420 /
Zakup zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora plaćanja po osnovu zakupa zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora između rezidenta i nerezidenta, naplata zakupnine i dr. Koju rezident vrši po osnovu uloženog kapitala u nepokretnosti u inostranstvu, plaćanje zakupnine i dr. Nerezidentu po osnovu uloženog kapitala u nepokretnosti u zemlji 320 320
Kamate po dužničkim hartijama od vrednosti Isplata kamate na ulaganja u dužničke hartije od vrednosti 430 430
Kamate po dužničkim hartijama od vrednosti Isplata kamate na ulaganja u instrumente tržišta novca 431 431
Kamate Kamata za dugoročne kredite 510 110
Kamate Kamata za kratkoročne kredite 511 111
Kamate Kamata za kratkoročne oročene bankarske depozite / 418
Kamate Kamata na depozite po viđenju i oročene depozite 512 512
Kamate Kamate po osnovu finasijskog lizinga 513 113
Kamate Drugi troškovi po osnovu kredita datih inostranstvu, odnosno uzetih iz inostranstva 528 128
Kamate Plaćanje zatezne kamate 529 129
Pomoć i pokloni – javni sektor pomoć i pokloni javnom sektoru, odnosno pomoć javnog sektora (uz saglasnost nadležnog organa). 802 801
Pomoć i pokloni – ostali sektori plaćanje između rezidenata i nerezidenata u vidu novčanih poklona, pomoći, nasledstva, alimentacija i dr., sponzorisanja sportskih i kulturnih manifestacija i sl., redovna naplata članarina verskih, humanitarnih, naučnih i kulturnih organizacija, naplate novčanih dobitaka od igara na sreću 767 767
Tekući javni transferi redovni transferi državnih institucija međunarodnim organizacijama, i obrnuto, članarine i drugi transferi međunarodnim organizacijama, naknada za stranu tehničku pomoć 803 803
Porezi i naknade – država Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr 892 892
Porezi i naknade – ostali sektori Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr 893 893
Devizne doznake iz inostranstva u korist rezidenata fizičkih lica – isplaćeno u dinarima / 780 /
Devizne doznake fizičkih lica devizne doznake fizičkih lica iz inostranstva u korist deviznih računa rezidenata fizičkih lica u Republici, plaćanja u inostranstvo s deviznih računa rezidenata fizičkih lica, plaćanja (umerene doznake) koja nerezidenti (rezidenti) fizička lica koja borave u Republici, odnosno inostranstvu duže od godinu dana vrše rezidentima (nerezidentima) , najčešće kao plaćanja između članova porodice i dr 781 894
Devizne doznake radnika devizne doznake radnika iz inostranstva u korist pravnih lica – organizacija za socijalno osiguranje po osnovu penzijskog osiguranja radnika i zdravstvene zaštite njihovih porodica, uplate u korist deviznih računa navedenih radnika 782 /
Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja – država uplate doprinosa za socijalno osiguranje koje obavljaju nerezidenti u korist socijalnih fondova u Republici, kao i isplate iz tih fondova penzija i drugih socijalnih davanja nerezidentima koje vrše socijalni fondovi u Republici 800 800
Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja – ostali sektori uplate doprinosa za socijalno osiguranje u korist stranih fondova ili država, kao i isplata penzija i drugih socijalnih davanja iz tih fondova 806 806
Transferi po osnovu osiguranja naplata kod koje su ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača i korisnik rezidenti, plaćanje kod kog su ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača i korisnik nerezidenti 260 260
Transferi po osnovu osiguranja naplata kod koje je ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača nerezident a korisnik rezident, plaćanje kod kog je ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača rezident a korisnik nerezident 261 261
Kapitalni transferi – javni sektor Transferi javnog sektora nerezidentima i transferi nerezidenata javnom sektoru (transferi novca koji povećavaju fiksni kapital u zemlji: npr. Novčane subvenicije za investicione projekte i međuvladine odštete plaćene na nivou vlada, koncesije za prirodna bogatstva, šume, izvore i dr.) 901 901
Transferi migranata prenosi sredstava povezani s migracijom pojedinaca iz jedne privrede u drugu 768 768
Promena statusa prenosi između računa rezidenata i nerezidenata zbog promene statusa 640 640
Kupoprodaja patenata, licenci i druge nematerijalne imovine (uključuje plaćanje naknade za koncesije) / 770 770
Prodaja nepokretnosti stranim diplomatskim predstavništvima, odnosno kupovina nepokretnosti od tih predstavništava / 771 771
Direktne investicije – ulaganje nerezidenata u Republiku Transakcije koje su rezultat kupovine i prodaje akcija ili vlasničkog udela u osnovnom kapitalu rezidenta pravnog lica, kao i ostale transakcije čija je svrha povećanje udela nerezidenta u postojećem rezidentu pravnom licu, uplata osnivačkog udela (osnivanje pravnog lica, ogranka i sl.) , dokapitalizacija, uplate u svrhu pokrića gubitka, koncesije za infrastrukturu i dr 557 157
Prodaja vlasničkog udela u drugom domaćem preduzeću naplata koju ostvaruje rezident pravno lice od nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu, plaćanje u korist nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu 666 666
Direktne investicije – ulaganja rezidenata u inostranstvo učešće domaćeg kapitala u stranoj banci i pravnom licu, sva ulaganja u akcije stranih pravnih lica i banaka, odnosno smanjenje udela u kapitalu 579 179
Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u Republici / 538 138
Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u inostranstvu / 539 139
Uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital / 560 560
Transakcije između matičnog pravnog lica i njegovog ogranka / 635 635
Portfolio ulaganja rezidenata plaćanje radi kupovine vlasničkih hartija od vrednosti koje nisu direktne investicije a koje su izdali nerezidenti 519 519
Portfolio ulaganja nerezidenata plaćanje radi kupovine vlasničkih hartija od vrednosti koje nisu direktne investicije a koje su izdali rezidenti. 518 518
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali nerezidenti 540 540
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali rezidenti; 541 541
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti naplata po osnovu prodaje domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu a izdaju se u inostranstvu 902 /
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti plaćanje po osnovu kupovine domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu, izdaju se u inostranstvu, a kupuju ih rezidenti; / 902
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju nerezidenti 542 542
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju rezidenti. 543 543
Finansijski derivati Primljena uplata od nerezidenta za neto poravnanja po osnovu opcije koju su izdali nerezidenti, ali ne za stvarnu kupovinu/prodaju instrumenata na koju opcija glasi, odnosno plaćanje premije nerezidentu za kupovinu opcije koju su izdali nerezidenti 547 547
Finansijski derivati Primljena uplata premije od nerezidenta od prodaje opcije koju su izdali domaći izdavaoci, odnosno plaćanje nerezidentu za neto poravnanja za prodatu opciju domaćeg izdavaoca ali ne i za stvarnu prodaju instrumenta na koju opcija glasi 548 548
Finansijski derivati Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali nerezidenti (forward, future, swap i dr.) 742 742
Finansijski derivati Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali rezidenti (forward, future, swap i dr.) 743 743
Dugoročni krediti uzeti iz inostranstva korišćenje dugoročnih kredita uzetih iz inostranstva (s rokom otplate dužim od godinu dana) , kao i otplata glavnice po tom osnovu 521 121
Kratkoročni krediti uzeti iz inostranstva korišćenje kratkoročnih kredita uzetih iz inostranstva (s rokom otplate do godinu dana) , kao i otplata glavnice po tom osnovu 522 123
Kratkoročni oročeni bankarski depoziti korišćenje kratkoročnih oročenih bankarskih depozita s rokom otplate do dvanaest meseci kod kojih strana banaka uplaćuje devizna sredstva na račun ovlašćene banke, kao i otplata glavnice po tom osnovu 618 118
Dugoročni krediti dati inostranstvu korišćenje dugoročnih kredita datih nerezidentima (s rokom naplate dužim od godinu dana) , kao i naplata glavnice po tom osnovu 517 166
Subordinirani krediti uzeti iz inostranstva / 520 120
Subordinirani krediti dati inostranstvu / 619 119
Kratkoročni krediti dati inostranstvu korišćenje kratkoročnih kredita datih nerezidentima (s rokom naplate do godinu dana) , kao i naplata glavnice po tom osnovu 523 169
Sindicirani krediti koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici uplata udela nerezidentnih banaka za učešće u sindiciranom kreditu koji se odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava 526 126
Sindicirani krediti koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u inostranstvu uplata udela rezidentnih banaka za učešće u sindiciranom kreditu koji se odobrava rezidentu za plaćanje uvoza robe i usluga iz inostranstva, kao i povraćaj tih sredstava 535 135
Sindicirani krediti koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u Republici uplata udela nerezidentnih banaka za učešće u sindiciranom kreditu koji se odobrava nerezidentu, kao i povraćaj tih sredstava 537 137
Sindicirani krediti koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu uplata udela rezidentnih banaka za učešće u sindiciranom kreditu koji se odobrava nerezidentu, kao i povraćaj tih sredstava 536 136
Garancije po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu naplata i plaćanje po aktiviranoj garanciji ovlašćene banke koja je izdata po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu 534 134
Jemstvo po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu naplata i plaćanje po aktiviranom jemstvu rezidenta pravnog lica koje je dato po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu 544 144
Finansijski lizing davanje, odnosno otplate po osnovu finansijskog lizinga (zakup jednak ekonomskom veku robe, uz mogućnost kupovine robe posle isteka zakupa) 575 175
Efektivni strani novac i čekovi – nerezidenti polaganje efektivnog stranog novca i dinara, kao i čekova na tekuće račune i depozite nerezidenata, podignuti efektivni strani novac i dinari, kao i izdati čekovi s tekućih računa i uloga nerezidenata 898 898
Oročeni depoziti nerezidenata povećanje, odnosno smanjenje oročenih depozita nerezidenata (stranih banaka i drugih nerezidenata) 504 104
Depoziti stranih banaka povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih banaka i drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti i dinarima (računi 5430 i 5030). 501 101
Depoziti drugih stranih lica, uključujući i fizička lica povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih lica u stranoj valuti i dinarima (računi 5431, 5432, 5031 i 5032) 502 102
Kratkoročni depoziti domaćih banaka smanjenje, odnosno povećanje kratkoročnih depozita kod stranih banaka 505 105
Plaćanja s dinarskih računa nerezidenta u zemlji plaćanja u zemlji koja se ne smatraju spoljnotrgovinskim poslom i sl. S računa nerezidenata (računi 5030, 5031 i 5032) 704 /
Primljena pokrića za čekove primljena pokrića za čekove, odnosno čekovi dostavljeni na naplatu u inostranstvu i korišćenje pokrića za loro čekove 515 115
Primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica nerezidenata kod domaćih banaka, odnosno podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica stranih banaka 508 108
Smanjenje, odnosno povećanje domaćeg kapitala u međunarodnim finansijskim organizacijama (depoziti u međunarodnim finansijskim organizacijama) / 580 180
Kupoprodaja deviza i dinara između banke i nerezidentne banke / 888 888
Ugovorena prodaja i kupovina potraživanja i dugovanja nastala po osnovu spoljnotrgovinskog i kreditnog posla rezidenta / 845 145
Podizanje i polaganje efektivnog stranog novca rezidenata fizičkih lica s blagajne po osnovu ličnog prenosa sredstava plaćanja iz/u inostranstvo preko banke, kao i isplata uplaćenih sredstava plaćanja iz inostranstva, uključujući i tzv. Brzi transfer novca / 805 805
Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica / 796 700
Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica / 795 795
Deponovanje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca i putničkih čekova na račune i štedne uloge rezidenata u stranoj valuti / 797 897
Otkupljivanje deviznih sredstava s računa nerezidenata i prodaja deviznih sredstava nerezidentima / 703 703
Prenosi s deviznih i dinarskih računa nerezidenata s računa jedne banke na devizne i dinarske račune nerezidenata u drugoj banci / 503 103
Prenos s računa u inostranstvu na račune u Republici, odnosno dotacije deviznih računa u inostranstvu / 530 130
Plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu dugoročne proizvodne kooperacije / 533 133
Prenos pokrića za konfirmirane akreditive i garancije, odnosno vraćanje neiskorišćenog pokrića za konfirmirane akreditive i garancije / 411 411
Prodaja i kupovina efektivnog stranog novca u inostranstvu: prenos efektivnog stranog novca na račun u inostranstvu (na teret računa 005 a u korist računa 006) , dotacija računa 006 efektivnim stranim novcem kupljenim u inostranstvu (na teret računa 006 a u korist računa 005) / 552 152
Neizvršene isplate po nalatama iz inostranstva kad nisu ispunjeni uslovi za izvršenje naplate (račun 57909) , odnosno povraćaj tih sredstava u inostranstvo / 909 109
Prenos deviza preko računa u inostranstvu između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka (NAPOMENA: pri dotaciji računa 005 za Narodnu banku Srbije – banka koristi šifru 155, a Narodna banka Srbije šifru 555; pri dotaciji računa 005 banke – banka koristi šifru 555, a Narodna banka Srbije šifru 155) / 555 155
Prenos s računa 005 na drugi račun 005 u okviru jedne banke (kad se koristi šifra 561, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 161 i istim podacima, odnosno kad se koristi šifra 161 obavezno mora postojati i priliv s šifrom 561 i istim podacima) / 561 161
Prenos s računa 006 na drugi račun 006 u okviru jedne banke (kad se koristi šifra 583, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 183 i istim podacima, odnosno kad se koristi šifra 183, obavezno mora postojati i priliv s šifrom 583 i istim podacima – prenos efektive između trezora) / 583 183
Prenos s računa 005 jedne banke na račun 005 druge banke: banka koja prima sredstva koristi šifru 562, a banka koja prenosi sredstva šifru 162 (NAPOMENA: ako je jedna od banaka Narodna banka Srbije, nije dozvoljeno koristiti tu šifru, već šifru 155 ili 555) / 562 162
Prenos u zemlji na osnovu prenosa efektivnog stranog novca: prenos efektivnog stranog novca između banaka preko zbirnih centara (korišćenje šifre dozvoljeno je samo na računu 006) (NAPOMENA: banka koja prenosi sredstva koristi šifru 163, a banka koja prima sredstva šifru 563) / 563 163
Otkup efektivnog stranog novca i čekova od ovlašćenih menjača i prodaja efektivnog stranog novca i čekova ovlašćenim menjačima / 572 573
Polaganje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca koje vrši ovlašćeni menjač / 576 176
Prenos između deviznih računa u Republici (NAPOMENA: za zaduženje računa s koga se vrši prenos koristi se osnov 165, a za odobrenje računa na koji se vrši prenos – osnov 565) / 565 165
Isplata po osnovu devizne štednje (tzv. Stara devizna štednja) – obveznice i efektivni strani novac / / 900
Kupoprodaja deviza: prodaja jedne valute i kupovina druge / 577 177
Povraćaj ukradenog efektivnog stranog novca, odnosno pljačka i krađa efektivnog stranog novca / 198 198
Prenos sredstava iz banke priliva na banku isplate / 569 /
Zamena stranih valuta za evro / 568 168
Konverzija / 567 167
Naplate, plaćanja, uplate i isplate koje se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu / 808 808
Otkup i prodaja efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka po osnovu privremenog platnog prometa s Kosovom i Metohijom, kao i humanitarne pomoći i donacija / 899 899
Uplata iz inostranstva Narodnoj banci Srbije po osnovu obaveze SR Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbija i Crna Gora za koje je Narodna banka Srbije agent / 912 /
Otkup i prodaja efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije vrši ovlašćenim bankama na Međubankarskom deviznom tržištu / 910 910
Korišćenje i otplata sindiciranih kredita koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici / 913 913
Računska neusklađenost (otvorene stavke) i pogrešna knjiženja / 599 199
Međubankarski kliring (neto obračun) Međubankarski kliring (neto obračun) međunarodnih plaćanja koje vrši Narodna banka Srbije 914 914